ترجمه Herbarium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌). می باشد

Herbarium به چه معناست و Herbarium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herbarium

مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌)., ترجمه مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌)., کلمات شبیه مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌).
دانلود فایل ها