ترجمه Herewith در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همراه‌ اين‌ نامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لفا , در فارسی : جوفا , به فارسی : تلوا.

Herewith به چه معناست و Herewith یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Herewith

همراه‌ اين‌ نامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همراه‌ اين‌ نامه‌, ترجمه همراه‌ اين‌ نامه‌, کلمات شبیه همراه‌ اين‌ نامه‌ , لفا به لاتین , جوفا به لاتین , تلوا. خارجی
دانلود فایل ها