ترجمه Heterogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌. می باشد

Heterogenesis به چه معناست و Heterogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heterogenesis

توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌., ترجمه توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌., کلمات شبیه توليد شده‌ درخارج‌ بدن‌.
دانلود فایل ها