ترجمه Heteronomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌. می باشد

Heteronomy به چه معناست و Heteronomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heteronomy

وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌., ترجمه وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌., کلمات شبیه وقوانين‌ شخص‌ ديگري‌.
دانلود فایل ها