ترجمه Heteropetalous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌. می باشد

Heteropetalous به چه معناست و Heteropetalous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heteropetalous

(گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) داراي‌ گلبرگ‌ هاي‌ غير همشكل‌.
دانلود فایل ها