ترجمه Heterosexuality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌. می باشد

Heterosexuality به چه معناست و Heterosexuality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heterosexuality

علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌., ترجمه علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌., کلمات شبیه علاقه‌ بجنس‌ مخالف‌.




دانلود فایل ها