ترجمه Hibernation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌ می باشد

Hibernation به چه معناست و Hibernation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hibernation

(در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌, ترجمه (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌, کلمات شبیه (در بعضي‌ از موجودات‌) بسر بردن‌ زمستان‌ درحال‌ خواب‌
دانلود فایل ها