ترجمه High Church در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌ می باشد

High Church به چه معناست و High Church یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Church

فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌, ترجمه فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌, کلمات شبیه فرقه‌اي‌ كه‌ سخت‌ پابند اداب‌ و رسوم‌ كليسايي‌ ومناجات‌
دانلود فایل ها