ترجمه High Jack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌ می باشد

High Jack به چه معناست و High Jack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Jack

(kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌, ترجمه (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌, کلمات شبیه (kcajih)دزدي‌ هواپيما وساير وسائط‌ نقليه‌ ومسافران‌ ان‌
دانلود فایل ها