ترجمه High Mass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور. می باشد

High Mass به چه معناست و High Mass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Mass

عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور. به خارجی , ریشه انگلیسی عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور., ترجمه عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور., کلمات شبیه عشاء رباني‌ توام‌ با موسيقي‌ وبخور.
دانلود فایل ها