ترجمه High Sounding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عوام‌ فريب‌ , در فارسی : پر سر وصدا.

High Sounding به چه معناست و High Sounding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Sounding

پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌, ترجمه پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌, کلمات شبیه پر زرق‌ وبرق‌ وتوخالي‌ , عوام‌ فريب‌ به لاتین , پر سر وصدا. به لاتین
دانلود فایل ها