ترجمه High Tension در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در برق‌) فشار قوي‌. می باشد

High Tension به چه معناست و High Tension یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Tension

(در برق‌) فشار قوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در برق‌) فشار قوي‌., ترجمه (در برق‌) فشار قوي‌., کلمات شبیه (در برق‌) فشار قوي‌.
دانلود فایل ها