خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25520 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25520','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25520 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه High Treason به فارسی

ترجمه High Treason در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيانت‌ بزرگ‌. می باشد

High Treason به چه معناست و High Treason یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به High Treason

خيانت‌ بزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خيانت‌ بزرگ‌., ترجمه خيانت‌ بزرگ‌., کلمات شبیه خيانت‌ بزرگ‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: