ترجمه Highball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار می باشد

Highball به چه معناست و Highball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Highball

يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار, ترجمه يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار, کلمات شبیه يك‌ ليوان‌ بزرگ‌ ويسكي‌ يا عرق‌ مخلوط‌ بانوشابه‌ گازدار
دانلود فایل ها