ترجمه Histogen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌ می باشد

Histogen به چه معناست و Histogen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Histogen

(گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) منط‌قه‌ روشن‌ محدود يا غير محدودي‌ از بافتهاي‌
دانلود فایل ها