ترجمه Histologic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌. می باشد

Histologic به چه معناست و Histologic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Histologic

(lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌., ترجمه (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌., کلمات شبیه (lacigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها