ترجمه Histological در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌. می باشد

Histological به چه معناست و Histological یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Histological

(cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌., ترجمه (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌., کلمات شبیه (cigolotsih)وابسته‌ به‌ بافت‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها