ترجمه Hit And Miss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌. می باشد

Hit And Miss به چه معناست و Hit And Miss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hit And Miss

گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌., ترجمه گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌., کلمات شبیه گاهي‌ موفق‌ وگاهي‌ مغلوب‌.
دانلود فایل ها