ترجمه Hollyhock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA). می باشد

Hollyhock به چه معناست و Hollyhock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hollyhock

(گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA)., ترجمه (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ختمي‌ درختي‌ (aesor aeahtlA).
دانلود فایل ها