ترجمه Holocene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌ می باشد

Holocene به چه معناست و Holocene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holocene

(ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌, ترجمه (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌, کلمات شبیه (ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ دوره‌ زمين‌ شناسي‌ حاضر كه‌ از پايان‌
دانلود فایل ها