ترجمه Holotype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌ می باشد

Holotype به چه معناست و Holotype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holotype

معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌, ترجمه معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌, کلمات شبیه معرفي‌ يك‌ راسته‌ يا دسته‌ ازجانوران‌ وگياهان‌ معين‌
دانلود فایل ها