خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25761 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25761','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25761 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Holster به فارسی

ترجمه Holster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلد , در فارسی : در جلد چرمي‌ قرار

Holster به چه معناست و Holster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holster

جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌, ترجمه جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌, کلمات شبیه جلد چرمي‌ هفت‌ تير وتپانجه‌ , جلد به لاتین , در جلد چرمي‌ قرار به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: