ترجمه Holy Father در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌. می باشد

Holy Father به چه معناست و Holy Father یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Holy Father

(لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌., ترجمه (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌., کلمات شبیه (لقب‌ پاپ‌) پدر مقدس‌.
دانلود فایل ها