ترجمه Homage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌ می باشد

Homage به چه معناست و Homage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homage

اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌, ترجمه اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌, کلمات شبیه اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌
دانلود فایل ها