ترجمه Hominid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌. می باشد

Hominid به چه معناست و Hominid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hominid

(ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) جنس‌ انسان‌.
دانلود فایل ها