ترجمه Hominy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد. می باشد

Hominy به چه معناست و Hominy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hominy

ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد., ترجمه ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد., کلمات شبیه ذرت‌ پوست‌ كنده‌ كه‌ با اب‌ جوش‌ يا شير پخته‌ شده‌ باشد.
دانلود فایل ها