ترجمه Homogamy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌ می باشد

Homogamy به چه معناست و Homogamy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homogamy

(گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) وجود گلبرگ‌ هاي‌ مشابه‌ ومتجانس‌ در گياه‌
دانلود فایل ها