ترجمه Homogeny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همانندي‌

Homogeny به چه معناست و Homogeny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homogeny

(م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌, ترجمه (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) همانندي‌ درنتيجه‌ داشتن‌ يك‌ اصل‌ , همانندي‌ به لاتین
دانلود فایل ها