ترجمه Homograft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوند از جنس‌

Homograft به چه معناست و Homograft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homograft

پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود به خارجی , ریشه انگلیسی پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود, ترجمه پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود, کلمات شبیه پيوند زني‌ از بافت‌ وجودي‌ مشابه‌ باخود , پيوند از جنس‌ به لاتین
دانلود فایل ها