ترجمه Homonym در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد. می باشد

Homonym به چه معناست و Homonym یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homonym

معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد., ترجمه معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد., کلمات شبیه معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد.
دانلود فایل ها