ترجمه Honeydew Melon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌. می باشد

Honeydew Melon به چه معناست و Honeydew Melon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honeydew Melon

(گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خربوزه‌ قندك‌.
دانلود فایل ها