ترجمه Honky Tonk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌. می باشد

Honky Tonk به چه معناست و Honky Tonk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honky Tonk

محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌., ترجمه محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌., کلمات شبیه محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌.
دانلود فایل ها