ترجمه Honorarily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور افتخاري‌. می باشد

Honorarily به چه معناست و Honorarily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honorarily

بط‌ور افتخاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور افتخاري‌., ترجمه بط‌ور افتخاري‌., کلمات شبیه بط‌ور افتخاري‌.
دانلود فایل ها