ترجمه Horatian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌. می باشد

Horatian به چه معناست و Horatian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horatian

وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌., ترجمه وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌.
دانلود فایل ها