خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25954 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25954','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25954 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Horatian به فارسی

ترجمه Horatian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌. می باشد

Horatian به چه معناست و Horatian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horatian

وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌., ترجمه وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ هوراس‌ (ecaroh) شاعر لاتين‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: