ترجمه Horlogic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌. می باشد

Horlogic به چه معناست و Horlogic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horlogic

وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ زمان‌ سنجي‌.
دانلود فایل ها