ترجمه Hornbook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند می باشد

Hornbook به چه معناست و Hornbook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hornbook

كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند, ترجمه كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند, کلمات شبیه كاغذي‌ كه‌ در ان‌ الفباء براي‌ كودكان‌ دبستان‌ مي‌ نوشتند
دانلود فایل ها