ترجمه Horse Chestnut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاه‌ بلوط‌ بري‌.

Horse Chestnut به چه معناست و Horse Chestnut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horse Chestnut

(گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ هندي‌ , شاه‌ بلوط‌ بري‌. به لاتین
دانلود فایل ها