ترجمه Horsemint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌. می باشد

Horsemint به چه معناست و Horsemint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horsemint

(گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) نعناع‌وحشي‌.
دانلود فایل ها