ترجمه Horseweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌. می باشد

Horseweed به چه معناست و Horseweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Horseweed

(گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خزه‌معمولي‌ امريكاي‌ شمالي‌.
دانلود فایل ها