ترجمه House Of Delegates در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند. می باشد

House Of Delegates به چه معناست و House Of Delegates یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به House Of Delegates

مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند. به خارجی , ریشه انگلیسی مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند., ترجمه مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند., کلمات شبیه مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند.
دانلود فایل ها