ترجمه Housefly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مگس‌. می باشد

Housefly به چه معناست و Housefly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Housefly

(ج‌.ش‌.) مگس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مگس‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مگس‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مگس‌.
دانلود فایل ها