ترجمه Houseline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌. می باشد

Houseline به چه معناست و Houseline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Houseline

رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌., ترجمه رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌., کلمات شبیه رسن‌ سه‌ لا مخصوص‌ كشيدن‌ چيزي‌.
دانلود فایل ها