ترجمه Hudibrastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌. می باشد

Hudibrastic به چه معناست و Hudibrastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hudibrastic

نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌., ترجمه نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌., کلمات شبیه نوشته‌ شده‌ بصورت‌ دوبيتي‌ هشت‌ هجايي‌ ومضحك‌.
دانلود فایل ها