ترجمه Humectant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند. می باشد

Humectant به چه معناست و Humectant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humectant

ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند., ترجمه ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند., کلمات شبیه ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند.
دانلود فایل ها