ترجمه Hunger Strike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتصاب‌ غذا.

Hunger Strike به چه معناست و Hunger Strike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hunger Strike

اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌, ترجمه اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌, کلمات شبیه اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌ , اعتصاب‌ غذا. به لاتین
دانلود فایل ها