ترجمه Hurry Scurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrruks yrruh) دستپاچگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شتاب‌ زدگي‌ , در فارسی : باشتاب‌ انجام‌

Hurry Scurry به چه معناست و Hurry Scurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurry Scurry

(yrruks yrruh) دستپاچگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrruks yrruh) دستپاچگي‌, ترجمه (yrruks yrruh) دستپاچگي‌, کلمات شبیه (yrruks yrruh) دستپاچگي‌ , شتاب‌ زدگي‌ به لاتین , باشتاب‌ انجام‌ به لاتین
دانلود فایل ها