ترجمه Husk Tomato در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌. می باشد

Husk Tomato به چه معناست و Husk Tomato یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Husk Tomato

(yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌., ترجمه (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌., کلمات شبیه (yrrehc dnuorg) (گ‌.ش‌.) كاكنج‌.
دانلود فایل ها