ترجمه Hyaline Cartilage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غضروف‌ هيالن‌.

Hyaline Cartilage به چه معناست و Hyaline Cartilage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyaline Cartilage

(تش‌.) غضروف‌ شفاف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌, ترجمه (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌, کلمات شبیه (تش‌.) غضروف‌ شفاف‌ , غضروف‌ هيالن‌. به لاتین
دانلود فایل ها