ترجمه Hybrid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از می باشد

Hybrid به چه معناست و Hybrid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hybrid

چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از, ترجمه چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از, کلمات شبیه چند جزء ناجورساخته‌ شده‌ باشدكلمه‌ اي‌ كه‌ اجزاء ان‌ از
دانلود فایل ها