ترجمه Hydro Airplane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد. می باشد

Hydro Airplane به چه معناست و Hydro Airplane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydro Airplane

هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد. به خارجی , ریشه انگلیسی هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد., ترجمه هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد., کلمات شبیه هواپيمايي‌ كه‌ ميتواند روي‌ اب‌ فرود ايد.
دانلود فایل ها